MOTHRA STEWART BAND Sept. 22nd 2007 Caney KS - ronzophotocrib